14.07.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

KMP 23/16

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 14.07.2022r o godz 08:30 w sali nr 202 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. J. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Nawojowej, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 183/2 o powierzchni 0,07 ha. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym, murowanym budynkiem mieszkalnym, piętrowym o powierzchni użytkowej 146,04 m2 oraz budynkiem garażowo - gospodarczym o powierzchni zabudowy 27 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr NS1S/00034286/8 przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
stanowiącej własność dłużnika:
Cabak Tadeusz

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 279.864,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 209.898,00 zł.
Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi 27.986,40 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej kancelarii: 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać "RĘKOJMIA do Kmp 23/16" Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.). Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. zgodnie z którym w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Nowym Saczu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Uwagi: Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest prawem rzeczowym - nieodpłatna, dożywotnia, osobista służebność mieszkania na całym parterze budynku mieszkalnego nr 295 wraz ze wspólnym korzystaniem z wszystkich przynależności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania tego prawa ustanowiona na rzecz: Stanisławy Cabak córki Jana i Heleny, nr Pesel: 49042715640 oraz Stanisława Cabaka syna Michała i Emilii nr Pesel: 44022800796. Wskazane ograniczone prawo rzeczowe zostało oszacowane na kwotę 172.200,00 zł.

K O M O R N I K
Maksymilian Szostek