20.08.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

KM 755/17

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 20.08.2021r o godz 09:00 w sali nr 13 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie przy ul. Kity 18, 33-370 Muszyna odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:
grunt Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynek na nim zlokalizowany stanowiący odrębną nieruchomość oraz urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności należące do dłużnika. Nieruchomość ta położona jest w miejscowści Złockie gmina Muszyna i posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie o numerze NS1M/00011859/4.
stanowiącej własność dłużnika:
Granit Plus sp. z o.o. w Nowym Sączu

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4.886.700,00 zł. + 23 % VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 3.665.025,00 zł. +23 % VAT

Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 488.670,00 zł + 23 % VAT

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej kancelarii: 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać "RĘKOJMIA do Km 755/17" Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.). Zgodnie art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Nowym Saczu z siedzibą w Muszynie do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 K O M O R N I K
Maksymilian Szostek