25.11.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

GKM 36/20

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 867 k.p.c. w związku z art. art. 1013 6 §1 k.p.c, że w dniu 25.11.2021r. o godzinie 11:00 w kancelarii komornika pod adresem ul. Dunajewskiego 8/8, 33-300 Nowy Sącz odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Piwnicznej-Zdrój składająca się z działki ewidencyjnej nr 2653 o łącznej powierzchni 0,0780 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00030989/3 w Sadzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie
stanowiącej własność dłużnika:
Dutka-Piwowar Katarzyna

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35. 200,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 26.400,00 zł.
Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 3.520,00 zł

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej kancelarii: 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać "RĘKOJMIA do GKm 36/20" Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. (art.871 k.p.c. w zw. z art. 1013 6 §1 k.p.c.). Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

  K O M O R N I K
 Maksymilian Szostek